نسخه PDF جدول گزارش فروش اراضی سازمان در سال 99 را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

نسخه PDF جدول گزارش فروش اراضی سازمان در سال 98 را می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

دریافت اطلاعات قیمت گذاری اراضی شش ماهه اول سال 99